Get Adobe Flash player

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniu 22.02.2014 r.

Informujemy, że zostały wyznaczone kolejne terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze kwalifikacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniu 07.02.2014 r.

Informujemy, że zostały wyznaczone kolejne terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze kwalifikacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

 

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniu 04.02.2014 r.

Informujemy, że zostały wyznaczone kolejne terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze kwalifikacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniu 01.02.2014 r.

Informujemy, że zostały wyznaczone terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze kwalifikacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

 

Informacja dotycząca rekrutacji do II edycji

Informujemy, że w okresie naboru tj. 20-24 stycznia 2014 r. wpłynęło ponad 100 formularzy kwalifikacyjnych kandydatów do projektu. W związku z § 7 ust. 5 regulaminu projektu nabór nie został przedłużony.

Informujemy także, że na stronie internetowej na bieżąco będą ukazywały się informacje z wyznaczonymi  terminami spotkań kandydatów z doradcami zawodowymi. Informacje takie będą zamieszczane na 3 dni przed planowanymi spotkaniami. Identyfikacja osoby umówionej z doradcą zawodowym będzie następowała za pomocą numeru identyfikacyjnego formularza kwalifikacyjnego. Numer identyfikacyjny został podany w potwierdzeniu złożenia formularza lub w piśmie informującym o nadanym numerze np. E-7/2014.

Rekrutacja do II edycji projektu „Mój cel – przedsiębiorczość”

Informujemy, że w dniach od 20 do 24 stycznia 2014 r. odbędzie się nabór formularzy kwalifikacyjnych do II edycji projektu "Mój cel – przedsiębiorczość” realizowanego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Przed złożeniem formularza kwalifikacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem projektu.

Formularze będą przyjmowane w okresie naboru:

w biurze projektu w Gołdapi w godz.: poniedziałek 7:30-16:00, wtorek – czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00 oraz
w punktach rekrutacyjno – konsultacyjnych w Ełku i Olecku w godz. 15:30-19:30.

Jednocześnie informujemy, iż zostaną przyjęte wszystkie formularze kwalifikacyjne złożone we wskazanym wyżej terminie.

Formularz kwalifikacyjny wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w biurze projektu i punktach rekrutacyjno – konsultacyjnych:

 Biuro Projektu
siedziba Starostwa Powiatowego w Gołdapi
ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
tel. 87/615-44-50
godziny otwarcia: poniedziałek 7:30-16:00, wtorek – czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00

 
Punkt rekrutacyjno-konsultacyjny w Ełku
siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku
ul. Suwalska 38, 19-300 Ełk
tel. 87/629-02-00
(czynny w okresie 03-24.01.2014 r. w godz. 15:30-19:30)

 
Punkt rekrutacyjno-konsultacyjny w Olecku
siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko
tel. 512 946 647
(czynny w okresie 03-17.01.2014 r. w godz. 15:30-17:30 
oraz w okresie 20-24.01.2014 r. w godz. 15:30-19:30)

Nowa wersja Regulaminu projektu

Informujemy, że w zakładce Regulamin projektu jest dostępna nowa wersja Regulaminu projektu "Mój cel – przedsiębiorczość” obowiązująca od dnia 01.01.2014 r.

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Informujemy, że w dniach od 15 do 21 listopada 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uczestników/uczestniczek projektu "Mój cel – przedsiębiorczość”, którzy w listopadzie zawarli umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca zakupu używanego sprzętu w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Informujemy, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz § 10 ust. 4 Regulaminu projektu „Mój cel – przedsiębiorczość” uczestnik projektu nabywający używany sprzęt ze środków jednorazowej dotacji inwestycyjnej zobowiązany jest przedstawić wraz ze szczegółowym zestawieniem zakupionych towarów i usług - deklarację pochodzenia używanego sprzętu.


Deklarację można pobrać ze strony internetowej projektu z zakładki „Dokumenty do pobrania” oraz jest dostępna w Biurze projektu w Gołdapi.
 

Rozliczenie otrzymanej dotacji inwestycyjnej

Informujemy, że zgodnie z § 4 ust. 3 umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej warunkiem wypłaty płatności końcowej (20% kwoty dotacji) jest:
1) zrealizowanie inwestycji objętej dotacją, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji;
2) złożenie zestawienia poniesionych wydatków inwestycyjnych, wraz z oświadczeniem o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem;
3) przeprowadzenie przez Beneficjenta kontroli na miejscu realizacji inwestycji w celu zbadania czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z wnioskiem o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w zakresie zaakceptowanym przez Beneficjenta;
4) akceptacja przez Beneficjenta przekazanego przez Przedsiębiorcę zestawienia poniesionych wydatków inwestycyjnych potwierdzającego prawidłową realizację inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji;
5) dostępność środków na rachunku bankowym Beneficjenta.

Czytaj więcej...

Zmiana godzin pracy Biura projektu

Informujemy, że od 19 sierpnia 2013 r. Biuro projektu „Mój cel – przedsiębiorczość” będzie otwarte w następujących godzinach: poniedziałek 7:30-16:00, wtorek – czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00.