Get Adobe Flash player

Lista rankingowa wniosków o jednorazowe dotacje inwestycyjne

Powiat Gołdapski informuje, że zakończona została ocena merytoryczna złożonych wniosków o przyznanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych w ramach I edycji projektu „Mój cel - przedsiębiorczość”.

Dotacje zostaną udzielone dla 46 uczestników projektu, którzy uzyskali najwyższą punktację. W załączeniu zamieszczamy listę rankingową.

Lista rankingowa złożonych wniosków

Komisja Oceny Wniosków zakwalifikowała do dofinansowania wnioski od poz. 1 do 46. Jednocześnie informujemy, że w przypadku niewyczerpania puli środków przewidzianych na dotacje inwestycyjne, wsparcie finansowe może być przyznane uczestnikowi znajdującemu się pod poz. 47, który otrzymał wymaganą liczbę punktów.

Zgodnie z § 11 ust. 30 Regulaminu projektu „Uczestnik projektu, któremu w wyniku oceny KOW przyznano niższą od wnioskowanej kwotę dotacji ze względu na zidentyfikowanie wydatków niekwalifikowanych (nieuprawnionych, nieuzasadnionych lub zawyżonych w porównaniu ze stawkami rynkowymi), ma prawo podjąć negocjacje, o ile dysponuje istotnymi argumentami świadczącymi o prawidłowości swoich założeń budżetowych. Negocjacje należy podjąć w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pisma informującego o tym przypadku (o zachowaniu tego terminu decyduje data nadania pisma przez uczestnika projektu)”.

Pragniemy jednocześnie poinformować wszystkie osoby zakwalifikowane do dofinansowania, że otrzymają pisma z informacją o wynikach oceny merytorycznej i o dostarczeniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

Na podstawie § 10 ust. 6 Regulaminu projektu w celu podpisania umowy prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

  • dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej (wpis do CEIDG, KRS lub innego właściwego rejestru),
  • kopię dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej,
  • kopię dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZUS ZFA) prowadzonej działalności gospodarczej,
  • zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
  • zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia (zgodnie z § 10 ust. 9 Regulaminu projektu),
  • akt własności lub umowę najmu (użyczenia, dzierżawy) lokalu,
  • zgodę właściciela lokalu na dokonanie prac adaptacyjnych we wskazanym we wniosku zakresie.

UWAGA: Ze względu na zaplanowanie udzielania większości dotacji w miesiącu sierpniu działalność gospodarcza powinna być uruchomiona również w miesiącu sierpniu.
 

Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Informujemy, że w dniach od 15 do 19 lipca 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej uczestników (osób, które ukończyły wsparcie szkoleniowo – doradcze) projektu "Mój cel – przedsiębiorczość” realizowanego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej jest złożenie kompletnych i prawidłowo sporządzonych dwóch egzemplarzy Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami (w wersji papierowej).

Wnioski będą przyjmowane:
- w biurze projektu w Gołdapi w godz. 8:00-16:00 (z przerwą 11:30-12:30) oraz
- w punktach rekrutacyjno – konsultacyjnych w Ełku i Olecku od poniedziałku do środy w godz. 15:30-18:30 i od czwartku do piątku w godz. 15:30-19:30.

Wniosek wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej projektu w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz jest dostępny w Biurze projektu w Gołdapi.
 

Poprawiony wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Informujemy, że w zamieszczonym załączniku nr 1 do wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – Biznesplanie na stronie 7 w Sekcji D. Plan inwestycyjny – D1 Opis planowanej inwestycji, błędnie wskazano wartości kwotowe wnioskowanych środków na zakup samochodu, na koszty prac remontowych i budowlanych oraz na środki obrotowe.

Poprawiony wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami jest dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”. 
 

Informacja dla uczestników zakwalifikowanych do projektu

Informujemy, że w ramach realizacji projektu pn. „Mój cel – przedsiębiorczość” od 17.06.2013 r. do 09.07.2013 r. zostanie przeprowadzone wsparcie szkoleniowo – doradcze w następujących formach:
• szkolenie grupowe od 17.06.2013 r. do 25.06.2013 r. – 40 godzin lekcyjnych,
• doradztwo indywidualne od 26.06.2013 r. do 09.07.2013 r. – 6 godzin zegarowych.

Czytaj więcej...

Wyłonienie uczestników projektu

Powiat Gołdapski informuje, że zakończona została rekrutacja do I edycji projektu „Mój cel - przedsiębiorczość”.Do udziału zakwalifikowanych zostało 55 kandydatów. Pozostałe osoby znajdują się na liście rezerwowej. Poniżej zamieszczamy listę rankingową.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu

Zgodnie z Regulaminem projektu „Mój cel - przedsiębiorczość” § 7  ust. 24 „Od decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie”.

Pragniemy jednocześnie poinformować wszystkie osoby, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie „Mój cel - przedsiębiorczość”, że mogą Państwo ubiegać się o przyjęcie do II edycji  projektu. Rekrutacja planowana jest na styczeń 2014 r.

Osoby, zakwalifikowane do udziału w projekcie prosimy o zgłoszenie się do Biura projektu w celu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umowy na świadczenie usług szkoleniowo – doradczych. Terminy zgłoszeń:
- w dniu 12.06.2013 r. kandydaci z listy rankingowej od poz. 1 do poz. 27,
- w dniu 13.06.2013 r. kandydaci z listy rankingowej od poz. 28 do poz. 55.
Planowany termin rozpoczęcia szkoleń dla osób zakwalifikowanych do projektu to 17.06.2013 r. Szczegółowe informacje dotyczące terminów, miejsca i czasu trwania szkoleń zostaną udzielone w Biurze projektu w dniu zgłoszenia. 

Informacja

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Gołdapskiego Nr 18/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w czwartek 2 maja 2013 roku Starostwo Powiatowe w Gołdapi będzie nieczynne.
Natomiast w sobotę 27 kwietnia 2013 roku
Starostwo Powiatowe w Gołdapi będzie czynne od 7:30 do 15:30.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane - przepraszamy.

Spotkania z doradcami zawodowymi dnia 27.04.2013 r.

Informujemy, o kolejnych terminach spotkań z doradcami zawodowymi:

Jednocześnie informujemy, że w okresie 29.04-05.05.2013 r. spotkania z doradcami zawodowymi nie będą prowadzone.