Get Adobe Flash player

Dokumenty do pobrania


Rozliczenie dotacji inwestycyjnej - Szczegółowe zestawienie zakupionych towarów i/lub usług

 


Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu na realizację, którego jest udzielana pomoc de minimis.

Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 


Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

Poręczenie wekslowe (aval) poręczone na zasadach określonych w § 10 ust. 9 lit d) Regulaminu projektu

Poręczenie osób fizycznych

Blokada rachunku bankowego
 


Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1: Biznesplan

Załącznik nr 2: Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji 

Załącznik nr 3: Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Załącznik nr 4: Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków

Załącznik nr 5: Oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 6: Oświadczenie o braku zobowiązań

Załącznik nr 7: Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 8: Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 9: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


Aktualny Regulamin projektu z 11.03.2014 r.

Załącznik 1 do Regulaminu - Formularz kwalifikacyjny wraz z załącznikami

Załącznik 2 do Regulaminu - Karta oceny formalnej formularza

Załącznik 3 do Regulaminu - Karta oceny merytorycznej formularza

Załącznik 4 do Regulaminu - Umowa wsparcie szkoleniowe

Załącznik 5 do Regulaminu - Wniosek o dotację

Załącznik 6 do Regulaminu - Karta oceny formalnej wniosku o dotację

Załącznik 7 do Regulaminu - Karta oceny merytorycznej wniosku o dotację

Załącznik 8 do Regulaminu - Wspólne stanowisko KOW

Załącznik 9 do Regulaminu - Umowa dotacja inwestycyjna

Załącznik 10 do Regulaminu - Zestawienie zakupionych towarów

Załącznik 11 do Regulaminu - Wniosek o wsparcie pomostowe

Załącznik 12 do Regulaminu - Umowa wsparcie pomostowe

Załącznik 13 do Regulaminu - Zaświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik 14 do Regulaminu - Deklaracja bezstronności KOW

 

 


Regulamin projektu z 31.12.2013 r.

Załącznik 1 do Regulaminu - Formularz kwalifikacyjny wraz z załącznikami

Załącznik 2 do Regulaminu - Karta oceny formalnej formularza

Załącznik 3 do Regulaminu - Karta oceny merytorycznej formularza

Załącznik 4 do Regulaminu - Umowa wsparcie szkoleniowe

Załącznik 5 do Regulaminu - Wniosek o dotację

Załącznik 6 do Regulaminu - Karta oceny formalnej wniosku o dotację

Załącznik 7 do Regulaminu - Karta oceny merytorycznej wniosku o dotację

Załącznik 8 do Regulaminu - Wspólne stanowisko KOW

Załącznik 9 do Regulaminu - Umowa dotacja inwestycyjna

Załącznik 10 do Regulaminu - Zestawienie zakupionych towarów

Załącznik 11 do Regulaminu - Wniosek o wsparcie pomostowe

Załącznik 12 do Regulaminu - Umowa wsparcie pomostowe

Załącznik 13 do Regulaminu - Zaświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik 14 do Regulaminu - Deklaracja bezstronności KOW

  DEKLARACJA POCHODZENIA UŻYWANEGO SPRZĘTU - OŚWIADCZENIE SPRZEDAWCY
 

 


 

 

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu na realizację, którego jest udzielana pomoc de minimis.

Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 


Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

Poręczenie wekslowe (aval) poręczone na zasadach określonych w lit d) Umowy

Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika

Poręczenie osób fizycznych

Pełnomocnictwo do pobrania środków zgromadzonych na rachunku bankowym
 


Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1: Biznesplan

Załącznik nr 2: Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji 

Załącznik nr 3: Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Załącznik nr 4: Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków

Załącznik nr 5: Oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 6: Oświadczenie o braku zobowiązań

Załącznik nr 7: Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 8: Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 9: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 


Formularz kwalifikacyjny (wersja z 05.04.2013r.)

Załączniki do formularza:

Załącznik 1 do Formularza kwalifikacyjnego: Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe

Załącznik 2 do Formularza kwalifikacyjnego: Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej

Załącznik 3 do Formularza kwalifikacyjnego: Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy i pokrewieństwa

Załącznik 4 do Formularza kwalifikacyjnego: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 5 do Formularza kwalifikacyjnego: Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem projektu

Załącznik 6 do Formularza kwalifikacyjnego: Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik 7 do Formularza kwalifikacyjnego: Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy

Załącznik 8 do Formularza kwalifikacyjnego: Oświadczenie o braku zdolności do samodzielnego sfinansowania własnej działalności gospodarczej

Załącznik 9 do Formularza kwalifikacyjnego: Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie

Załącznik 10 do Formularza kwalifikacyjnego: Oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie jednego z powiatów

Załącznik 11 do Formularza kwalifikacyjnego: Oświadczenie o niedokonaniu zmiany statusu na rynku pracy

Załącznik 12 do Formularza kwalifikacyjnego: Oświadczenie o zakazie/braku zakazu dostępu do środków

Załącznik 13 do Formularza kwalifikacyjnego: Oświadczenie o przynależności do grupy osób nieaktywnych zawodowo

Załącznik 14 do Formularza kwalifikacyjnego: Oświadczenie o zdolności i gotowości do samodzielnego prowadzenia działalności