Get Adobe Flash player

Lista rankingowa wniosków o jednorazowe dotacje inwestycyjne

Powiat Gołdapski informuje, że zakończona została ocena merytoryczna złożonych wniosków o przyznanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych w ramach II edycji projektu „Mój cel - przedsiębiorczość”.

Dotacje zostaną udzielone dla 48 uczestników projektu, którzy uzyskali najwyższą punktację. W załączeniu zamieszczamy listę rankingową.

Lista rankingowa złożonych wniosków

Komisja Oceny Wniosków zakwalifikowała do dofinansowania wnioski od poz. 1 do 48. Jednocześnie informujemy, że w przypadku niewyczerpania puli środków przewidzianych na dotacje inwestycyjne, wsparcie finansowe będzie przyznane kolejnej osobie lub osobom z listy rankingowej do momentu wyczerpania środków.

Zgodnie z § 11 ust. 30 Regulaminu projektu „Uczestnik projektu, któremu w wyniku oceny KOW przyznano niższą od wnioskowanej kwotę dotacji ze względu na zidentyfikowanie wydatków niekwalifikowanych (nieuprawnionych, nieuzasadnionych lub zawyżonych w porównaniu ze stawkami rynkowymi), ma prawo podjąć negocjacje, o ile dysponuje istotnymi argumentami świadczącymi o prawidłowości swoich założeń budżetowych. Negocjacje należy podjąć w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pisma informującego o tym przypadku (o zachowaniu tego terminu decyduje data nadania pisma przez uczestnika projektu)”.

Pragniemy jednocześnie poinformować wszystkie osoby zakwalifikowane do dofinansowania, że otrzymają pisma z informacją o wynikach oceny merytorycznej i o dostarczeniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

Na podstawie § 10 ust. 6 Regulaminu projektu w celu podpisania umowy prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

  • dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej (wpis do CEIDG, KRS lub innego właściwego rejestru),
  • kopię dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej,
  • kopię dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZUS ZFA) prowadzonej działalności gospodarczej,
  • zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
  • zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia (zgodnie z § 10 ust. 9 Regulaminu projektu),
  • akt własności lub umowę najmu/użyczenia/dzierżawy lokalu (okres najmu użyczenia/dzierżawy powinien być dłuższy niż okres trwałości inwestycji ),
  • zgodę właściciela lokalu na dokonanie prac adaptacyjnych we wskazanym we wniosku zakresie.

UWAGA: Zaleca się, aby uczestnicy, których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania bezzwłocznie rejestrowali działalność gospodarczą po uzyskaniu informacji o wynikach oceny biznesplanu (ukazanie się listy rankingowej).