Get Adobe Flash player

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Na podstawie § 10 ust. 6 Regulaminu projektu w celu podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej prosimy o złożenie w Biurze projektu w Gołdapi następujących dokumentów:

  • dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej (wpis do CEIDG, KRS lub innego właściwego rejestru),
  • kopię dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej,
  • kopię dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZUS ZFA) prowadzonej działalności gospodarczej,
  • zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
  • zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia (zgodnie z § 10 ust. 9 Regulaminu projektu),
  • akt własności lub umowę najmu/użyczenia/dzierżawy lokalu (okres najmu/użyczenia/dzierżawy powinien być dłuższy niż okres trwałości inwestycji ),
  • zgodę właściciela lokalu na dokonanie prac adaptacyjnych we wskazanym we wniosku zakresie,
  • dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego.

Zgodnie z założeniami projektu wszystkie umowy zostaną podpisane w maju br. po rozpoczęciu działalności gospodarczej przez uczestników projektu. W związku z tym prosimy o dostarczenie wymienionych dokumentów do dnia 15.05.2014 r.