Get Adobe Flash player

Nabór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Informujemy, że w dniach od 7 do 13 października 2014 r. odbędzie się nabór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uczestnika II edycji projektu "Mój cel – przedsiębiorczość”.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (w wersji papierowej) wraz z załącznikami:

1. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu na realizację, którego jest udzielana pomoc de minimis.
2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub
3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 200,00 zł miesięcznie i może być przyznana na okres do 6 miesięcy.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu projektu w ramach wsparcia pomostowego mogą być ponoszone m.in.:
a) koszty ZUS/KRUS;
b) koszty administracyjne (w tym m.in. koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą). Dopuszcza się możliwość wynajmu lokalu od krewnych i powinowatych uczestnika projektu, pod warunkiem, że umowa zawarta pomiędzy dzierżawcą a wydzierżawiającym będzie zgodna z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego oraz nie będzie budziła wątpliwości co do prawidłowego wykorzystania udzielonego wsparcia;
c) koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę);
d) koszty usług pocztowych;
e) koszty usług księgowych;
f) koszty usług prawnych;
g) koszty usług telekomunikacyjnych;
h) koszty materiałów biurowych;
i) koszty działań informacyjno-promocyjnych;
j) inne koszty bezpośrednio związane z działalnością firmy – należy wymienić jakie.

W uzasadnieniu wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy wymienić rodzaj wydatku oraz określić planowaną kwotę ponoszoną na wymieniony wydatek.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 12 ust. 10 Regulaminu projektu beneficjenci pomocy korzystający z podstawowego wsparcia pomostowego, zobowiązani są do comiesięcznego przekazywania do Biura projektu w Gołdapi zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne w terminie do 14-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca. Brak przekazania zaświadczenia będzie skutkowało wstrzymaniem kolejnych transz wsparcia.

Wniosek można złożyć w Biurze projektu w Gołdapi w godzinach: poniedziałek 7:30-16:00, wtorek – czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej projektu z zakładki „Dokumenty do pobrania” oraz jest dostępny w Biurze projektu w Gołdapi.