Get Adobe Flash player

Informacja o dokumentach potwierdzających wywiązanie się z warunków umowy

Informujemy, że zgodnie z § 10 ust. 15 Regulaminu projektu „Mój cel - przedsiębiorczość” Beneficjent pomocy w ciągu 20 dni kalendarzowych po upływie 12-go miesiąca od dnia podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej jest zobowiązany do dostarczenia do Biura projektu aktualnych niżej wymienionych dokumentów potwierdzających funkcjonowanie firmy:

1) wypis z organu rejestrowego (wydruk z CEIDG);
2) zaświadczenie z ZUS o podleganiu ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu przez okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej;
3) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
4) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków.
Zgodnie z § 10 ust. 16 Regulaminu projektu nie dostarczenie powyższych dokumentów w ciągu 20 dni kalendarzowych po upływie 12-go miesiąca od dnia podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oznaczać będzie nie dotrzymanie warunków umowy i skutkować będzie rozpoczęciem procesu odzyskania środków pochodzących z dotacji.

Jednocześnie informujemy, iż stosowne pisma w powyższej sprawie są rozsyłane sukcesywnie do Uczestników projektu.