Get Adobe Flash player

Podsumowanie realizacji projektu „Mój cel przedsiębiorczość”

Projekt„Mój cel przedsiębiorczość” realizowany był przez Powiat Gołdapski w okresie od 25.02.2013 r. do 24.06.2015 r.

Skierowany on był do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo należących co najmniej do jednej z wymienionych grup: kobiet, osób z terenów wiejskich, powyżej 50 lub do 25 roku życia, długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.

Obejmował swoim zasięgiem trzy powiaty: ełcki, gołdapski i olecki.

Budżet projektu wyniósł 4 986 285,92 zł.

Projekt oferował zainteresowanym konkretną pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej poprzez szkolenia, dotacje i wsparcie pomostowe ułatwiając „pierwsze kroki”, tym samym pomoc w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy. Jego realizacja dała również możliwość poprawienia sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez udzielenie im wsparcia.

Realizacja projektu rozpoczęła się kampanią promocyjną. Zamieszczone zostały ogłoszenia w prasie regionalnej, obejmującej swoim zasięgiem powiaty objęte projektem, wydrukowano plakaty i ulotki oraz rozesłano je do instytucji publicznych na terenie powiatów objętych projektem. Kampanię promocyjną prowadzono również za pośrednictwem strony internetowej projektu. Prowadzona akcja przyniosła ogromny odzew, do biura projektu i punktów rekrutacyjno-konsultacyjnych wpłynęły łącznie 273 (136 od kobiet i 137 od mężczyzn) formularze kwalifikacyjne.

W dwóch edycjach projektu „Mój cel - przedsiębiorczość” - po ocenie formalnej i merytorycznej -  do udziału zakwalifikowanych zostało 121 kandydatów (71 kobiet i 50 mężczyzn), którzy przystąpili do projektu i skorzystali ze wsparcia szkoleniowo – doradczego.

W ramach dwóch edycji projektu powstało 96 mikroprzedsiębiorstw (I edycja – 46, II edycja - 50), z tego 74 usługowych, 16 produkcyjnych oraz 6 handlowych. Funkcjonowały one zgodnie z umowami przez okres co najmniej 12 miesięcy (przedsiębiorcy otrzymali dotację jednorazową w wysokości do 38 170 zł oraz wsparcie pomostowe w kwocie do 1 200 zł miesięcznie wypłacane w sześciu transzach).

Łączna wartość przekazanych:

  • dotacji wyniosła  3 536 166,41 zł
  • wsparcia pomostowego  688 344,90 zł

Ponadto wszyscy uczestnicy projektu, którzy otrzymali środki na podjęcie działalności gospodarczej (96 osób) zostało objętych 6 godzinnym wsparciem doradczym po rozpoczęciu działalności.

Wszystkie założone wskaźniki projektu zostały osiągnięte.

Realizacja projektu przyczyniła się do wzmocnienia systemu wsparcia osób zamierzających założyć własne firmy, co w efekcie wpływa na rozwój przedsiębiorczości w podregionie. Powstałe w wyniku realizacji projektu podmioty przyczyniły się do tworzenia nowych miejsc pracy, które będą pobudzały rozwój społeczno-ekonomiczny EGO i wpłyną dodatnio na rozwój gospodarczy, konkurencyjność firm, zmniejszenie bezrobocia oraz ubóstwa.

Dziękujemy za udział w projekcie i życzymy powodzenia właścicielom firm.

                                                                                         

                                                                                                    Zespół projektu

Wskaźniki projektu z podziałem na powiaty

Pomiar wskaźników projektu